Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja

Aika 4.1.2020  
Paikka Teknologiateollisuus ry  
Läsnä Teknologiateollisuus ry Teollisuusliitto ry
 

Jaakko Hirvola

Riku Aalto
 

Minna Helle

Turja Lehtonen
 

Pekka Kärkkäinen

Jyrki Levonen

  Aapo Heikurainen

Mari Tuomaala

 

Pekka Lukkari

Arto Liikanen
 

Petteri Rautaporras

Janne Vainio
    Juha Pöllänen
    Timo Mällinen
   

Jyrki Virtanen

   

Kauno Koskela

   

Mirjami Suikki

    Susanna Holmberg
   

Vesa Kotaviita

1
Työehtosopimuksen allekirjoittaminen

Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu 3.1.2020 saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa ollut 8.11.2017 allekirjoitettu työehtosopimus lakkasi olemasta voimassa 31.10.2019. Nyt allekirjoitettu työehtosopimus tulee voimaan 4.1.2020.

2
Palkkojen
tarkistaminen

Palkat

A. Palkkojen tarkistaminen

Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2020

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 14.2.2020 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Palkantarkistuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

Vuosi 2021

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 15.1.2021 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Palkantarkistuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,4 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

Lisäksi työnantaja käyttää vuoden 2020 palkantarkistusten jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,6 %. Työnantaja jakaa korotukset liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Palkantarkistusten käytöstä ja jakoperusteista tiedotetaan pääluottamusmiestä viimeistään 26.2.2021 mennessä. Mikäli pääluottamusmiestä ei ole valittu, tiedotetaan koko henkilöstöä.

Yritys- tai työpaikkakohtaisten korotusten tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia. Työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä henkilökohtaisten korotusten jakamisessa.

B. Aikapalkat

Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin kohdassa A on sanottu.

C. Suorituspalkat

Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin tavoin.

D. Palkkaperusteiden korotus

Työehtosopimuksen työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien. Nämä korotukset eivät aiheuta aika- ja suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, mikäli työpalkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset.

E. Henkilökohtainen palkanosuus

Sovittiin, että henkilökohtaiset palkanosuudet (hko) säilyvät yleiskorotuksen yhteydessä suhteellisesti entisen suuruisina.

F. Keskituntiansion korotus

Keskituntiansiota korotetaan työntekijän palkankorotuksen verran palkantarkistusta seuraavan keskituntiansion käyttöajanjakson alusta lukien.

3
Palkkaluvut, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset ennen niiden korottamista

Työehtosopimuksen mukaiset uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan jälkeen. Tätä ennen näiden osalta noudatetaan 31.10.2019 lakanneen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

4
Työaikakysymykset

Liitot käynnistävät kokeilun työaikamääräyksiin sekä työaikajärjestelyihin liittyen. Kokeilu toteutetaan työehtosopimuskauden aikana, kuitenkin enintään vuoden 2023 loppuun saakka. 

Paikallisesti sopien voidaan työpaikalla poiketa työehtosopimuksen 19 luvun määräyksistä päivä- ja kaksivuorotyötä koskien. Osapuolten on kuitenkin kaikissa tapauksissa noudatettava ehdottomia työaikalain säännöksiä.

Jos paikallisessa sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, sopimuksen keskeinen sisältö on saatettava liittojen työaikatyöryhmälle tiedoksi ennen paikallisen sopimuksen käyttöönottoa.

Kokeilun tarkoituksena on edistää työaikaratkaisuja, joilla tuetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. 

Sovittaessa paikallisesti työehtosopimuksen 19 luvun määräyksistä toisin, menetellään seuraavasti:

  • pääluottamusmies ja työnantajan edustaja sopivat kirjallisesti poikkeamisen yleisistä edellytyksistä (kehyssopimus) ja
  • työntekijä voi puolestaan sopia esimiehensä kanssa kirjallisesti kehyssopimuksen yksityiskohtaisesta toteuttamisesta.  

Liitot tarvittaessa avustavat uusien työaikajärjestelyjen käyttöönotossa ja tarkastelevat syksyllä 2021, onko kokeilun aikana olevien kokemusten tai muun valmistelun perusteella mahdollis-ta sopia tarvittavista muutoksista voimassaolevaan työehtosopimukseen.  
 

5
Työryhmät

Liitot asettavat seuraavat työryhmät:

  • työaikakysymykset        
  • palkkamääräyksien kehittäminen
  • koulutustyöryhmä
  • matkamääräyksien kehittäminen
  • yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen
  • ulkopuolinen työvoima ja lähetetyt työntekijät
  • Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hanke.

6
Pöytäkirjan tarkastaminen

Sovittiin, että Jaakko Hirvola, Minna Helle, Riku Aalto ja Turja Lehtonen tarkastavat tämän pöytäkirjan.

 

Vakuudeksi:    Pekka Kärkkäinen

Tarkastettu:    Jaakko Hirvola        Minna Helle                                          

                       Riku Aalto              Turja Lehtonen