Pöytäkirja työajan pidentämisestä

PÖYTÄKIRJA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN VUONNA 2016 TEKEMÄN
KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTA VUOSITTAISEN TYÖAJAN PIDENTÄMISESTÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALALLA               

1. Sopimuksen tarkoitus

Tällä pöytäkirjalla allekirjoittaneet liitot ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosittaisen työajan pidentämisestä teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalalla 1.1.2017 alkaen.

Kilpailukykysopimuksen mukainen periaate työajan pidentämisen toteuttamisesta ansiotasoa muuttamatta toteutetaan tuntipalkkaisilla työntekijöillä jäljempänä tarkemmin sovitulla tavalla vähentämällä kolmivuorotyössä maksettavaa työajan tasaamislisää sekä leikkaamalla kaikkien työntekijöiden arkipyhäkorvauksen määrää.  Kuukausipalkkainen työntekijä saa normaalin kuukausipalkkansa palkanmääritysjaksolle sattuvien työtuntien määrästä riippumatta.

2. Säännöllisen työajan pituus ja sen järjestäminen

Säännöllisen työajan pituus määräytyy ja sen järjestäminen toteutetaan työehtosopimusmääräysten ohella noudattaen tämän pöytäkirjan määräyksiä.

3. Keskimääräinen viikkotyöaika

3.1. Keskimääräinen viikkotyöaika päivä- ja kaksivuorotyössä (TES 19.1.1)

Työskenneltäessä normaalisti täysiaikaisesti eli 40-tuntisin työviikoin, tulee työaika päivä- ja kaksivuorotyössä tasata ja järjestää siten, että se on enintään kalenterivuoden aikana

vuonna 2017 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa

vuonna 2018 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa

vuonna 2019 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa.

Kalenterivuoden keskimääräinen viikkotyöaika perustuu 12,5 päivän työajan tasaamisvapaaseen ja paikallisesti sovittavaan 24 tunnin säännöllisen työajan pidentämiseen.

3.2 Keskimääräinen viikkotyöaika kolmivuorotyössä
(TES 19.1.2)

Keskimääräinen viikkotyöaika nousee 1.1.2017 alkaen keskeytyvässä kolmivuorotyössä enintään 36,3 tuntiin viikossa ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä enintään 35,4 tuntiin viikossa riippuen siitä, miten vuosittaisen työajan 24 tunnin pidennys toteutetaan työpaikalla.

4. Paikallinen sopiminen työajan pidentämisestä

Vuosittaista työaikaa tulee pidentää 1.1.2017 alkaen paikallisesti sovittavalla tavalla (TES 44 luku) kokoaikaisessa työssä 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Osa-aikatyötä tekevän työntekijän vuosittainen työajan pidentäminen vuosittaista ansiotasoa muuttamatta toteutetaan työnantajan ja työsopimuksen osapuolena olevan työntekijän välisellä sopimuksella. Jos työpaikalla on yleisesti käytössä jokin tietty osa-aikatyön järjestely, toteutetaan työajan pidentäminen paikallisesti sopien (TES 44 luku). Työajan pidentäminen suhteutetaan samassa suhteessa kuin osa-aikaisuus on täyteen työaikaan.

Paikallinen sopimus tehdään työehtosopimuksen 44 luvun mukaan edellä mainituissa tapauksissa työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä, jos työpaikalle on pääluottamusmies valittu.

Sopimuksen tekemisen ajankohta ja sopimuksen kesto

Sopimus työajan pidentämisestä tehdään vuosittain kirjallisesti marraskuun loppuun mennessä ja se on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi, ellei sopijaosapuoli ole sitä viimeistään syyskuun loppuun mennessä kirjallisesti irtisanonut päättymään kyseisen vuoden loppuessa.

Sopimuksen sisältö

Paikallisella sopimuksella työaikaa pidennetään työpaikan työhön ja työaikamuotoihin sopivalla tavalla ottaen huomioon tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä työntekijöiden yksilölliset työaikatarpeet.

Tämän määräyksen perusteella säännölliseksi työajaksi otettu arkipyhä pidentää kyseisen viikon säännöllistä työaikaa.

Työajan pidentäminen ellei paikallista sopimusta tehdä

A. Päivä ja kaksi-vuorotyö

Työnantaja toteuttaa kalenterivuoden aikana vuosittaisen työajan pidentämisen 24 tunnilla ja osa-aikatyötä tekevän työntekijän täyteen työaikaan suhteutetulla määrällä osoittamalla työntekijälle käytössä olevan työtuntijärjestelmän lisäksi säännöllistä työaikaa enintään 8 tuntia päivässä yhdelle lauantaivapaapäivälle ja muutoin enintään 2 tuntia työpäivänä. Edellä tarkoitettu lauantai ei kuitenkaan voi olla arkipyhä, arkipyhäviikon lauantai eikä työajan tasaamisvapaapäivä. Työnantajan on noudatettava työtuntijärjestelmän muuttamista koskevaa ilmoitusaikaa.

B. Kolmivuorotyö

Työnantaja toteuttaa kalenterivuoden aikana vuosittaisen työajan pidentämisen 24 tunnilla ja osa-aikatyötä tekevän työntekijän täyteen työaikaan suhteutetulla määrällä osoittamalla työntekijälle työtuntijärjestelmän muuttamista koskevaa ilmoitusaikaa noudattaen käytössä olevan työtuntijärjestelmän lisäksi säännöllistä työaikaa yhden, enintään 8 tunnin työvuoron.

Edellisen ohella työnantaja osoittaa työntekijälle käytössä olevan työtuntijärjestelmän lisäksi säännöllistä työaikaa neljä eri kertaa neljä tuntia kerrallaan joko työvuoron alkuun tai loppuun yhden päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Työnantajan on kuitenkin huomioitava työntekijän perusteltu henkilökohtainen este työvuoron pidentämiselle. Työvuoron pidentäminen toteutetaan siinä tapauksessa myöhemmin työnantajan osoittamana ajankohtana.

Työajan pidentämisen ajalta maksettava palkka

Työstä, jota tehdään tässä tarkoitetun työajan pidennyksen johdosta, maksetaan palkka.

Kuukausipalkkainen työntekijä saa normaalin kuukausipalkkansa palkanmääritysjaksolle sattuvien työtuntien määrästä riippumatta.

Jotta tuntipalkkaisen työntekijän vuosittainen ansiotaso ei muutu, kohdennetaan työpalkkaa vastaavan määrän leikkaus työntekijälle maksettavan arkipyhäkorvauksen määrään ja kolmivuorotyötä tekevän työntekijän osalta lisäksi hänelle maksettavaan työajan tasaamislisään. Kohdennuksen toteuttamisesta muutoinkin voidaan paikallisesti sopia toisin.

Työsuhteen alkaminen kesken kalenterivuotta

Työntekijä, jonka työsuhde on alkanut 15. tammikuuta tai sen jälkeen, ei ole työsuhteensa ensimmäisen kalenterivuoden aikana tässä pöytäkirjassa tarkoitetun työajan pidentämisen piirissä. Hänelle maksetaan tuona vuonna arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan ja osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle suhteutettuna kuten työehtosopimuksen kohdissa 23.1 ja 23.2 määrätään. Samoin hänelle maksetaan työajan tasaamislisää keskeytyvässä kolmivuorotyössä 11 % ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 14,3 % työntekijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä keskituntiansiosta.

Työsuhteen päättyminen kesken kalenterivuotta

Jos työntekijän työsuhde päättyy kesken kalenterivuotta ja häneen sovelletaan tässä pöytäkirjassa tarkoitettua työajan pidentämistä sekä arkipyhäkorvauksen ja työajan tasaamislisän leikkausta, työnantajan on lopputilin maksamisen yhteydessä palautettava mahdollinen liikaa vähennetty korvaus suhteessa työntekijän tekemän työajan pidennyksen ajalta maksettuun palkkaan.

5. Työajan tasaamislisät ja niiden maksaminen
(TES 19.3)

Työajan tasaamisesta keskimääräiseen viikkotyöaikaan aiheutuva ansion vähentyminen korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tämän sopimuksen tarkoittamassa työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen työajan tunnilta senttimääräisen lisän, joka on päivä- ja kaksivuorotyössä 6,3 %, keskeytyvässä kolmivuorotyössä 10,9 % ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 14 % työntekijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä keskituntiansiosta.

6. Työtuntijärjestelmä (TES 19.4)

Arkipyhäviikon lauantai voidaan kuitenkin ottaa työpäiväksi säännöllistä työaikaa tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti sopimalla pidennettäessä.

7. Työajan järjestäminen paikallisesti sopien
(TES 19.7)

Paikallisesti voidaan sopia säännöllisen työajan pidentämisen toteuttamistapa tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

8. Sunnuntaityö (TES 20.8)

Mikäli säännöllistä työaikaa pidennetään tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti sopien ottamalla arkipyhä työpäiväksi, kyseiseltä arkipyhältä ei makseta sunnuntaityökorotusta. Tällaisena päivänä työtä tehdään ilman eri suostumusta.

9. Arkipyhäkorvaus (TES 23.1)

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka, jonka suuruus on 64,6 % keskituntiansiosta.

10. Kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidentämisen seuranta

Liittojen välinen työryhmä seuraa jatkuvasti työajan pidentämisen vaikutuksia toimialan yritysten kilpailukykyyn ja työpaikkojen määrän kehittymiseen sekä arvioi tämän pöytäkirjan mukaisen paikallisen sopimisen menettelytavan toimivuutta. Tämän lisäksi työryhmä edistää työajan pidentämiseen liittyvän paikallisen sopimisen toteutumista työpaikkojen erilaiset tarpeet huomioon ottaen.

Työryhmä tekee esityksiä järjestelmään liittyvistä mahdollisista muutostarpeista. Samoin työryhmä tekee 31.5.2019 mennessä yksilöidyn raportin järjestelmän toimivuudesta.

11. Pöytäkirjan irtisanominen

Tämä pöytäkirja voidaan ensimmäisen kerran irtisanoa päättymään 31.12.2019. Kirjallinen irtisanomisilmoitus on tehtävä toiselle pöytäkirjan osapuolelle viimeistään 30.9.2019 mennessä.

Tämän jälkeen pöytäkirja on irtisanottavissa vuosittain syyskuun loppuun mennessä päättymään kyseisen kalenterivuoden lopussa.

 

Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 2016

 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY