Pöytäkirja sähköalan työntekijöihin sovelletuista palkkamääräyksistä

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen liitepöytäkirja

PÖYTÄKIRJA ERÄIDEN PALKKAMÄÄRÄYSTEN JA -PERIAATTEIDEN SOVELTAMISESTA TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLLEISIIN TYÖNTEKIJÖIHIN

1. Sopimuksen tarkoitus

Tällä pöytäkirjalla allekirjoittaneet liitot ovat sopineet teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamispiirissä 31.10.2017 olleiden ja 8.11.2017 teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisen piiriin siirtyneiden työntekijöiden työsuhteissa noudatettavista täydentävistä palkkamääräyksistä ja -periaatteista.

2. Suorituspalkan soveltaminen eräissä tapauksissa

Liitot toteavat, että esteitä suorituspalkkauksen soveltamiselle virtakeskeytystöiden ja ns. seisokkitöiden suorittamisessa ei ole, mikäli normaalit suorituspalkkatyön edellytykset ovat olemassa.

Suorituspalkan käyttö edellyttää kuitenkin täsmällistä palkkaperusteiden määrittelyä. Tähän päästään varaamalla riittävästi resursseja mm. työntutkimukseen.

3. Aikapalkkaan liittyviä näkökohtia

Sähköalan työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan määrittelyssä tulee ottaa huomioon ammatin erityisvaatimukset mm. elektronisten ohjausjärjestelmien vaativien huolto ja kunnossapitotöiden osalta. Työntekijän hyväksytysti suorittamat asentaja ja/tai yliasentajatutkinnot vaikuttavat korottavana pätevyystekijänä työntekijän aikapalkkaa määritettäessä.

4. Töiden vaativuusryhmittely (TVR)

Töiden vaativuusryhmittelyssä työnvaativuuden määrittämisen tekijänä käytettävän työn vaatiman oppimisajan suhteen noudatetaan seuraavaa täydentävää periaatetta:

Mikäli sähkötyö tehdään kauppa-  ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antaman päätöksen (5.7.1996/516) mukaan itsenäisesti tai siihen kuuluu kyseisen päätöksen mukaisesti toisten työntekijöiden työn valvonta, käytetään tämän työn oppimisaikaa määritettäessä ohjeena edellä mainittua päätöstä.

5. Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus

Työtilanteita, joissa poikkeuksellista haittaa tai hankaluutta voi esiintyä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • työ suurjännitekennoissa, jos viereiset kennot ovat jännitteelliset,
  • työskentely sähkövaaran alaisena, varmuusmääräysten edellyttämät suojatoimenpiteet, kun on kyseessä suurjännite,
  • puhdistus-, kunnostus-, tarkastus-, maalaus-, korjaus- ja laajennus- yms. työ, jota suoritettaessa työntekijä joutuu suurjännitekytkentälaitoksessa, suurjännitejohtopylväässä tai muussa vastaavassa paikassa olemaan jännitteellisten johtavien osien esteettömässä ulottumassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi horjahtaessaan, pystyyn noustessaan, kättänsä ojentaessaan tai työtarvikkeen välityksellä joutua kosketuksiin jännitteellisten johtavien osien kanssa,
  • työskentely sellaisen suurjännitejohdon johtimille, jossa johto itsessään on jännitteetön, mutta sen läheisyydessä olevista jännitteellisistä johdoista voi indusoitua hengenvaarallisia jännitteitä,
  • avokeskuksissa ja niihin verrattavissa sekä koteloiduissa keskuksissa suoritettava korjaus- ja asennustyö, jos viereiset osat ovat jännitteelliset eikä riittäviin suoja- tai varotoimenpiteisiin ole voitu ryhtyä,
  • hissikuiluissa korin ulkopuolella suoritettava huolto- ja korjaustyö jännitteen ollessa kytkettynä.

6. Ammattitutkintopalkkiot

Työntekijälle, joka hyväksyttävästi suorittaa yhdessä sovitun, entisen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisen sopimusalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, maksetaan tutkinnon suorittamista seuraavan palkanmaksun yhteydessä ammattitutkintopalkkio, jonka suuruus on:

- ammattitutkinto 200 euroa
- erikoisammattitutkinto 300 euroa.

7. Määräysten ja periaatteiden kehittäminen

Liittojen tarkoituksena on 8.11.2017 alkavan sopimuskauden aikana neuvotella tämän pöytäkirjan mukaisten määräysten ja periaatteiden siirtämisestä osaksi varsinaista työehtosopimusta tai palkkarakenteen koulutusaineistoa.

8. Pöytäkirjan voimassaoloaika

Tämä pöytäkirja on voimassa 8.11.2017 alkaen työehtosopimuksen osana.

 

Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 2017

 

Teknologiateollisuus ry

Eeva-Liisa Inkeroinen

 

Teollisuusliitto ry

Riku Aalto                         Turja Lehtonen