Paikallinen sopiminen

Ohjeita paikallisen sopimisen tueksi

Työehtosopimuksen tarkoittama paikallinen sopiminen
 

Työehtosopimuksen tarkoittama paikallinen sopiminen voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saaviin sopimuksiin

2. työsopimustasoiseen sopimiseen.

Molemmissa on kyse toisin sopimisesta eli poikkeamisesta työehtosopimuksen määräyksistä tai työehtosopimuksen täydentämisestä.

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset sopimukset

Näihin paikallisiin sopimuksiin sovelletaan työehtosopimuksen kohdan 44.2 mukaista paikallisen sopimisen neuvottelujärjestystä. Luottamusmies ja pääluottamusmies ovat suoraan asemansa nojalla kelpoisia solmimaan sopimuksia, jotka sitovat kaikkia (pää)luottamusmiehen toimialueen työntekijöitä, myös ammattiliittoihin järjestäytymättömiä. Yksittäistä työntekijää koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ellei kyse ole työntekijöitä yleisemmin koskevasta tai muiden työntekijöiden työhön olennaisesti vaikuttavasta järjestelystä.

Nämä sopimukset saavat työehtosopimuksen oikeusvaikutukset. Tämä tarkoittaa, että paikallinen sopimus velvoittaa työnantajaa ja jokaista työntekijää samalla tavoin kuin valtakunnallisen työehtosopimuksen määräykset.

Toistaiseksi voimassa oleva työehtosopimuksen osaksi katsottava paikallinen sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei asianomaisesta työehtosopimuksen määräyksestä muuta ilmene tai muusta ole sovittu. Irtisanomiselle ei vaadita erityisiä perusteita.

 

Työehtosopimuksen osa

Menettely-
määräykset

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja

 

palkkojen tarkistaminen, paikallinen palkkaratkaisu

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

 

työaikakysymykset, poikkeaminen TES 19 luvun määräyksistä

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa (kehyssopimus)

 

Työehtosopimus

8.1.1

 

karkearyhmittelyn tai muun työnvaativuuden määritystavan käyttöönotto

TES 44.2

8.1.2

työnvaativuusryhmien lukumäärä

TES 44.2

8.1.3

paikallisesti sovittava työkohtainen palkka (karkearyhmittely)

TES 44.2

8.1.4

 

muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa,

TES 44.2

10.1

 

työsuhteessa oppisopimusta solmittaessa olevan opiskelijapalkka

TES 44.2

11.2

käytettävät palkkaustavat, kohta 2

TES 44.2, kirjallisesti

11.4

paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

13.1

tulospalkkiolisän käyttöönotto

TES 44.2, kirjallisesti

14.4

 

palvelusvuosilisän maksuajankohta

työntekijöitä yleisesti koskeva maksutapa

16

 

muun palkanmääritysjakson käyttöönotto

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

18

palkanmaksu tuntipalkkaisille kerran kuukaudessa

TES 44.2

19.2

työajan tasaamisen toteuttamistapa

TES 44.2

19.2

työajan tasaamisvapaan ajankohdasta ilmoittaminen

TES 44.2

19.3

työajan tasaamislisän maksuajankohta

TES 44.2

19.4.1

työtuntijärjestelmän muutoksesta ilmoittaminen

TES 44.2

19.7

 

säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen enimmäistyöajan pituus

TES 44.2

19.7
 

yli vuoden mittainen työajan tasoittumisjakso työaikapankkisopimuksissa

TES 44.2

19.7

työvuorokauden ja työviikon alkaminen

TES 44.2

19.7

päivittäinen lepoaika

TES 44.2

19.7

työtuntijärjestelmän muuttaminen

TES 44.2

19.7

 

työtuntijärjestelmän muutoksesta ilmoittaminen

TES 44.2

19.7

yötyön teettäminen

TES 44.2

19.7 tasaamisvapaan määrä

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa (kehyssopimus)

19.8.1

työaikapankki; käsite ja tarkoitus

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

19.8.2

 

työaikapankin käyttöönotto

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

19.8.4

työaikapankkisaldot työsuhteen päättyessä

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

19.8.4

työaikapankkisopimuksen irtisanomisaika

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

20.3 työajan enimmäismäärän tarkastelujakso TES 44.2

20.3

työajan enimmäismäärän tarkastelujakso

TES 44.2

20.6

 

yhden ylityökäsitteen käyttöönotto ja ylityölisän suuruus

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

20.8

sunnuntaityökorotuksen maksaminen tai sen suuruus

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa

21.1.2

vuosiloman järjestäminen 3-vuorotyössä

TES 44.2

21.4

vuosilomapalkan maksamisen jaksottaminen

työntekijöitä yleisesti koskeva maksutapa

21.5 lomarahan vaihto vapaaseen

kirjallisesti, pääluottamusmiehen kanssa (kehyssopimus)

21.5.1

lomarahan maksamisen ajankohta

kirjallisesti; työntekijöitä yleisesti koskeva maksutapa

22.9

 

työkomennuksiin liittyvien kustannusten korvaaminen ja niiden määrä

jos työpaikalla matkatyötä yleisemmin, kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

27.3 D

työsuojeluasiamiehen tehtävät

työsuojeluasiamiehen kanssa

28.1

työsuojeluvaltuutetun ajan-käyttö

työsuojeluvaltuutetun kanssa

28.2

työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvauksen määrä

työsuojeluvaltuutetun kanssa

31.1.3 D

työntekijän oma ilmoitus lyhytaikaisesta sairauspoissaolosta

kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

37.5

lomauttaminen, sen perusteet ja lomautusilmoitusaika

TES 44.2

40

neuvotteluvelvoitteen täyttyminen yhteistoimintaneuvotteluissa

TES 44.2

43.3.3 A

 

luottamusmiesten toimialueet ja lukumäärä

pääluottamusmiehen kanssa

43.3.3 B

 

luottamusmiehen asettaminen tiettyä tehtävää varten

kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

43.3.3 C

 

(pää)luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävien yhdistäminen

pääluottamusmiehen kanssa

 

43.3.4 B

 

luottamusmiehen työpaikalla sovittavat tehtävät

luottamusmiehen kanssa

43.4.3

 

säännöllisen vapautuksen jakautuminen pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten kesken

kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

43.4.3

 

pääluottamusmiehen säännöllisen vapautuksen määrä

kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

43.4.4 D

 

pääluottamusmiehen kuukausikorvauksen määrä

pääluottamusmiehen kanssa

46.2

 

vuokratyövoiman käytön periaatteet

kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa

47.2

yhteiseen koulutukseen osallistuminen

yhteistoimintaelimessä, luottamusmiehen tai työntekijän kanssa

     
 

Pöytäkirja työajan pidentämisestä

Menettely-
määräykset

4 työajan pidentäminen TES 44.2

Työehtosopimuksen mukainen työsopimustasoinen paikallinen sopiminen

Nämä sopimukset solmitaan työntekijän tai työntekijöiden sekä työnantajan välillä. Luottamusmies ja pääluottamusmies voivat näissä asioissa tehdä paikallisen sopimuksen pääsääntöisesti vain, jos ovat saaneet siihen kaikilta asianomaisilta työntekijöiltä erillisen valtuutuksen.

Näihin sopimuksiin ei sovelleta työehtosopimuksen 44. luvun määräyksiä eivätkä nämä sopimukset tule työehtosopimuksen osaksi.

Työsopimustasoiset paikalliset sopimukset ovat usein luonteeltaan tilannekohtaisia tai määräaikaisia. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, ellei toisin sovita.

 

Työsopimus-
tasoinen ehto

Menettely-
määräykset

Työehtosopimus

10.1   

opiskelijat ym., suorituspalkkatyön yksikköhinnat

 

11.2

työkohtaisesti käytettävät palkkaustavat, kohta 3

luottamusmiehelle tiedoksi

11.2.1

henkilökohtaisen aikapalkan pysyvyys

 

11.2.2

suorituspalkkatyön yksikköhinta

 

14.5.3

palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen

kirjallisesti, pääluottamusmiehelle selvitys käytännöistä

19.2

työajan tasaamisvapaan siirtäminen seuraavalle vuodelle

pääluottamusmiehelle selvitys käytännöistä

19.6

 

samassa vuorossa työskenteleminen

 

20.10

viikkolepokorvaus; raha/vapaa

 

20.10.2
 

viikkolevon korvaavan vapaan antaminen

 

20.12

varallaolokorvaus

 

22.4.1

 

oman auton käyttö matkatyössä

 

22.7

 

ulkomaan työehdot

kirjallisesti

35.4

 

takaisinottovelvollisuus

kirjallisesti, työsopimuksen irtisanomis- tai päättymistilanteessa

36.1

oikeus työllistymisvapaaseen

sovittavissa irtisanomisen jälkeen

37.7.

lomauttamisen keskeyttäminen

 

37.9 C

korvauksen maksaminen irtisanomisajan palkan menetyksestä (200 päivän lomautus)

 

43.4.4 C

pääluottamusmiehen työajan ulkopuolisten tehtävien korvaaminen